Lyktan Förvaltning AB

Stiftelsen Europaskolan bedriver sin verksamhet genom dotterbolaget Lyktan Förvaltning AB. Bolaget är stiftelsens förvaltningsbolag med ansvar för ett antal stödfunktioner:

  • Drift och underhåll av Europaskolans fastigheter
  • Ekonomi, administration samt HR
  • IT-verksamhet
  • Skolmåltidsverksamhet

Lyktan Förvaltning AB har tre dotterbolag:

  • Europaskolan Utbildning AB – för drift av Europaskolan Strängnäs
  • Europaskolan Grundskola AB – för drift av Europaskolan Rogge och Europaskolan Malma
  • Europaskolan Restaurang AB – för drift av Café Ångbåtsbron

Samtliga bolag är icke vinstdrivande. Stiftelsen Europaskolan är ägare till alla aktier i dotterbolaget. Koncernen styrs i enlighet med aktiebolagslagen, god sed för ägarstyrning samt Skolverkets regler och anvisningar för god skolverksamhet.


Styrelse
Ordförande och vd:

Johan H Larson
Strängnäs

Direktör, verkställande ledamot
i Stiftelsen Europaskolan


Ledamöter:

Urban Green
Strängnäs

Helena Hallgarn
Strängnäs

Lars Hullberg
Strängnäs

Anders Vikdahl
Strängnäs

Niklas Zandelin
Strängnäs

Björn Zetterlund
Strängnäs